2015
Tsubey
2015
UV ink jet on Plywood
1150 x 1150 mmPlainne
2015
UV ink jet on Plywood
1150 x 1150 mm
679 Fooru
2015
UV ink jet on Plywood
380 x 380 mm
711 Suitainting
2015
UV ink jet on Plywood
380 x 380 mm
713 Mummoke
2015
UV ink jet on Plywood
380 x 380 mm
717 Headish
2015
UV ink jet on Plywood
380 x 380 mm
744 Tooeye
2015
UV ink jet on Plywood
380 x 380 mm
746 Horshine
2015
UV ink jet on Plywood
380 x 380 mm
749 Buttouse
2015
UV ink jet on Plywood
380 x 380 mm