2018
Rhizome
2018
UV ink jet on plywood
550 x 550 mm
Rhizome
2018
UV ink jet on plywood
550 x 550 mm

Rhizome
2018
UV ink jet on plywood
550 x 550 mm
Rhizome
2018
UV ink jet on plywood
550 x 550 mm
Rhizome
2018
UV ink jet on plywood
550 x 550 mm
Rhizome
2018
UV ink jet on plywood
550 x 550 mm