2019


Rhizome
2019
UV ink jet on plywood
550 x 550 mmRhizome
2019
UV ink jet on plywood
550 x 550 mm
Rhizome
2019
UV ink jet on plywood
550 x 550 mm
Rhizome
2019
UV ink jet on plywood
550 x 550 mm
Rhizome

2019
UV ink jet on plywood
550 x 550 mm
Rhizome

2019
UV ink jet on plywood
550 x 550 mm